Ðai Hoi Thu Nhân Thê Gioi 2010

WORLD THUNHAN DALAT UNIVERSITY CONGREGATION 2010

Gõ Tiếng Việt Có Dấu từ Máy PC hay Apple/Mac

Anh chị không cần phải cài đặt bất cứ một phần mềm nào hay điều chỉnh chi cả. Hãy bắt đầu gõ những gì anh chị muốn viết bằng tiếng Việt trong ô trắng của trang web có địa chỉ liên kết ngay đây, theo bất cứ cách gõ nào mà anh chị quen nhất. Khi xong thì select hết (Ctrl A) những gì đã viết, rồi copy (Ctrl C) và paste (Ctrl V) vào bất cứ nơi khác mà anh chị muốn như yahoo email, Microsoft Word, diễn đàn (forum)...

Hãy bấm vào địa chỉ trang web sau đây để đến trang đánh máy chữ Việt: http://www.angeltech.us/viet-anywhere

Thư Tín Liên Lạc - Contact us

Mọi liên lạc trực tiếp với Ban Tổ Chức, xin hãy bấm vào mẫu thư tín trong trang nầy.  Trưởng Ban Tổ Chức, anh TS Phạm Văn Lưu, sẽ trực lời qua email của anh chị. 

 

Gởi bài viết đăng Đặc San Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới 2010

Quý Thầy Cô và Anh Chị Thụ Nhân gởi bài viết, hình ảnh, tài liệu để đóng góp vào Đặc San Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới 2010, xin hãy bấm vào khung sau đây để gởi bài đến Ban Tổ Chức / Báo Chí.

 

Contact DHTNTG2010 Webmaster


Những thông báo và tin tức do Trưởng Ban Tổ Chức ĐHTNTG 2010 gởi đến các nhóm hội thảo và đăng tải trên trang mạng nầy mới là chính thức và trung thực. Xin loại bỏ những thư tín vô danh và chưa được sự chấp thuận của BTC mà quý vị có thể nhận phải. Nếu có điều nghi ngờ, xin hãy liên lạc với chúng tôi.

All announcement and information posted by the Chairman of World Thu Nhan Congregation 2010 Inc. in discussion groups and published on this website are official and genuine. Please disregard anonymous and unauthorized email messages you may have received. If in doubt, please contact us.


Incorporated Association No. A0054434F, Melbourne, Victoria - Australia

Members Area

Thu Nhân Thê Gioi 2010

Thụ Nhân Victoria

bách niên chi kế
mạc như
 
THỤ NHÂN

Trang Thụ Nhân

Recent Videos

2283 views - 0 comments
2297 views - 1 comment
1838 views - 0 comments
3287 views - 1 comment

Recent Photos

Recent Blog Entries

Newest Members