Ðai Hoi Thu Nhân Thê Gioi 2010

WORLD THUNHAN DALAT UNIVERSITY CONGREGATION 2010

      Ban Tổ Chức, Đại Diện Phân Khoa, Tiểu Bang & Hải Ngoại      

Ban Tổ Chức

Trưởng ban Phạm Văn Lưu, CTKD & VK 66-69 
Phó trưởng ban 
Đỗ Quang Khanh, CH CTKD 72-74 
Kế Toán Nguyễn Xuân Tiên, KH70 
Thủ quĩ 
Đặng Xuân Lan, CTKD8
Ủy Viên Ngoại Vụ
Phong Lan Edwards, CTKD1 
Ủy Viên Tiếp Tân 
Nguyễn Quốc Vọng, CTKD1 - Nguyễn Thành Chấn, CTKD2 - Nguyễn Thế Nghiệp, CTKD1 - Nguyễn Phi Tiến, CTKD3 - Thái Hồng Tân, CTKD4 - Nguyễn Hồng Anh, CTKD6 - Nguyễn Thị Châu CTKD7 - Viên Thế Khanh, CTKD 8 - Nguyễn Ngọc Ngãi, CTKD9
Ủy Viên Kế Hoạch Chung Thế Hùng, CTKD10 
Ủy Viên tổ chức & Du ngoạn
Viên Thế Khanh, CTKD8 
Ủy Viên Thiết Trí Hội Trường & Sân Khấu 
Trần Ngọc Qưới, CTKD6 & Trịnh Ngọc Mai, KH70 
Ủy Viên Văn Nghệ Nguyễn Huệ, CTKD10 
Ủy Viên Thông Tin & Cổ Động 
Đặng Văn Tuế, CTKD 6
Ủy Viên Vận Chuyển & Y tế 
Quách Hưng, CTKD9 
Ủy Viên Ẩm Thực Nguyễn Văn Tám, VK68 &
Nguyễn Thị Châu, CTKD7 
Ủy Viên Báo Chí
Lê Văn Phú, CTKD10 - Nguyễn Hồng Anh, CTKD6 
Ủy Viên Sinh Hoat Nguyễn Ngọc Quế, CTKD2 - Thái Hồng Tân, CTKD4

Đại Diện Phân Khoa

Đại Diện Văn Khoa Vũ Ngọc Bảo, VK 69 (CTKD8) 
Đại Diện Sư Phạm Trnh Trang Mỹ Linh, SP69-73
Đại Diện Khoa Học Trịnh Ngọc Mai, KH70 
Đại Diện CTKD Nguyễn Quốc Vọng, CTKD1 - Nguyễn Phi Tiến, CTKD3

Đại Diện Tiểu Bang Úc Châu

Đại Diện NSW–Sydney Huỳnh Nhân Khiêm & Sophie Hiếu, CTKD1 
Đại Diện SA–Adelaide Đoàn Công Chánh Phú Lộc & Lan, CTKD1 
Đại Diện QLD–Brisbane Lê Vũ Giao, CTKD4 
Đại Diện NT–Darwin Lê Tấn Thiện, CTKD1 

Đại Diện Hải Ngoại

Đại Diện Việtnam Phạm Chí Thành, CTKD1
Đại Diện Âu Châu Nguyễn Ngọc Thương, CTKD1
Đại Diện Pháp Quốc Mỹ Lan Phạm Ngọc, SP-VK66-70 
Đại Diện Toronto (Canada) Chung Thế Hùng, CTKD10 
Đại Diện Houston (USA) Trần Trí, CTKD4 
Đại Diện California (USA) Nguyễn Đình Cận, CKD1 & Nhan Ánh Xuân, VK65 & CTKD2
Đại Diện Vùng Đông Nam Hoa Kỳ Huỳnh Mỹ Phương, CTKD1

Members Area

Thu Nhân Thê Gioi 2010

Thụ Nhân Victoria

bách niên chi kế
mạc như
 
THỤ NHÂN

Trang Thụ Nhân

Recent Videos

2313 views - 0 comments
2321 views - 1 comment
1862 views - 0 comments
3340 views - 1 comment

Recent Photos

Recent Blog Entries

Newest Members